Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een regeling die geldend is voor werknemers die voor 1 januari 2004 ziek geworden zijn en een dus een WAO uitkering ontvangen. De tegemoetkoming die dit pensioen voorziet is er een die het verschil in in komsten tussen de loonderving uitkering en de vervolguitkering. Wanneer een werknemer via de WIA (Werk en inkomen via arbeidsvermogen) een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt dan heeft deze geen recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen. Wanneer u als werknemer langer dan twee jaar ziek bent en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaart bent, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering vanwege deze arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering ontvangt u via het UWV en namens de overheid. Deze arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt u op grond van de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Hoe hoog deze uitkering is, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent en het inkomen dat u daarvoor als salaris hebt ontvangen.

Loongerelateerde WGA uitkering

Wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent zult u een uitkering ontvangen op basis van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). De loongerelateerde WGA uitkering wordt ontvangen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. De uitkering bedraagt ongeveer 70% van het verschil tussen het loon dat u voorafgaande aan het ziek worden ontvangen heeft en het loon dat u verdient met uw resterende verdiencapaciteit.

Aanvullende uitkering

Wanneer uw loongerelateerde uitkering ten einde komt of u niet meer in aanmerking kan komen voor deze uitkering en u nog 50% of meer van uw resterende verdiencapaciteit benut. Dan kunt u in aanmerking komen voor een WGA loon aanvullende uitkering. Deze heeft een hoogte van 70% van het verschil tussen uw voorafgaande loon voordat u ziek werd en de volledige resterende verdiencapaciteit. Wanneer u een loon aanvullende uitkering ontvangt, kunt u helaas niet in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.