Karakter pensioenovereenkomst

Werkgevers en werknemers zijn in principe vrij in het bepalen van de inhoud van de pensioenovereenkomst. Voorwaarde hiervoor is wel dat zij zich dienen te houden aan de arbeidsrecht bepalingen en aan de bepalingen van de pensioenwet. Volgens de pensioenovereenkomst zijn de volgende overeenkomsten mogelijk. De premieovereenkomst, de kapitaalovereenkomst en de uitkeringsovereenkomst. Het karakter van de pensioenovereenkomst dient verplicht te worden aangegeven binnen de pensioenovereenkomst. Deze verplichting is opgenomen in artikel 10 van de Pensioenwet. Het karakter van de pensioenovereenkomst kan worden bepaald door de uitkering, premie of het kapitaal.

Totstandkoming pensioenovereenkomst

Er zijn verschillende manieren waarop een pensioenovereenkomst tot stand kan komen. Zo kan een pensioenovereenkomst tot stand komen via een mondeling en of een schriftelijke afspraak. Een simpele verwijzing naar een bestaand pensioen reglement kan al voldoende zijn om tot een pensioenovereenkomst komen. Wel zijn er vanuit de werkgeverskant een aantal bepalingen met betrekking tot het informeren van de werknemer over het pensioen dat de werkgever wel of niet in gedachten heeft.

Informatie werkgever ter informeren werknemer

Wanneer een werknemer in dienst treedt bij een werkgever, is deze de werknemer verplicht binnen een maand na starten van werkzaamheden schriftelijk op de hoogte te stellen over een eventueel aanbod op een pensioenregeling. Het kan ook zijn dat een werkgever zijn werknemer schriftelijk te kennen stelt geen aanbod op een pensioensregeling te doen. Wil de werkgever dit later alsnog doen, dan hoort deze de werknemer hierover schriftelijk op de hoogte te stellen. Deze regelingen zijn opgenomen in de Nederlandse wet pensioensregelingen. Iedere werkgever dient zich aan de richtlijnen van deze wet te houden.
 

Artikelen

Kapitaal overeenkomst

Anders dan de uitkeringsovereenkomst die vaststelt dat het uit te keren pensioenbedrag afhankelijk is van een percentage gespaard pensioen volgens de loon regelingen midden en eindloon, is het pensioenbedrag volgens de kapitaalovereenkomst. Iemand die voor de kapitaalovereenkomst kiest, kiest dus een pensioen met een gedeeltelijke zekerheid e

Lees meer...

Uitkeringsovereenkomst

Bij een uitkeringsovereenkomst staat de hoogte van het uit te keren pensioen vast. Onder de uitkeringsovereenkomst vallen de middelloon en de eindloon regeling volgens pensioenpijler 2. De hoogte van het ouderdomspensioen hangt af van het opbouwpercentage en het salaris dat is ontvangen tijdens de dienstjaren. De uitkeringsovereenkomst is een

Lees meer...

Premie overeenkomst

Naast de kapitaalovereenkomst en de uitkeringsovereenkomst is er nog een overeenkomst die pensioensparen mogelijk maakt. Deze derde heet de premieovereenkomst, vroeger werd deze ook wel beschikbare premieregeling genoemd. Voor deze overeenkomst wordt jaarlijks een gedeelte van het loon of afgeleid percentage daarvan door de werkgever beschikb

Lees meer...