Premieregeling

Een groot deel van de beschikbare pensioenen is een pensioenvorm volgens een premie regeling.  Deze premie wordt door werkgevers betaald en  afgehouden van het maandsalaris van de werknemer. De beschikbare premieregeling is geen vooraf bepaalde pensioenuitkering. De pensioenpremie staat wel vast en de hoogte hiervan is dus wel bekend. Van de premieregeling zijn er een drietal te onderscheiden.

Hoogte premie

Hoe hoog de te betalen premie is hangt af van een aantal factoren. Een van deze factoren is hoeveel of hoe hoog het bedrag is dat de werkgever beschikbaar wilt stellen. Een hogere premie zal uiteindelijk ook voor een hoger pensioen zorgen. Bij beschikbare premieregelingen staat de inleg van de premie vaak vast gedurende een bepaalde looptijd. De meeste beschikbare premieregelingen laten de premie stijgen naarmate men ouder wordt. Er zijn weinig premieregelingen die een vast premiepercentage bieden.

Beleggingen

De premie die wordt ingehouden spaart bij de pensioenmaatschappij een bepaald bedrag tot deze ten einde komt bij (meestal) het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De pensioenpremie, afhankelijk van de hoogte spaart dus voor een bedrag. In tegenstelling tot de kapitaalovereenkomst en de uitkeringsovereenkomst, staat de hoogte van het uiteindelijk uit te keren bedrag volgens de premieregeling niet vast. Het is namelijk zo dat de pensioenmaatschappij de premie via de beschikbare premieregeling als het ware in een grote pot stopt en deze gebruikt voor beleggingen. Afhankelijk van het behaalde rendement van de pensioenmaatschappij wordt het bedrag dat men uitkeert hoger of lager dan het ingehouden totaal. U bent als gepensioneerde dus afhankelijk van de kwaliteit van de beleggers en de economische omstandigheden van de markt. Het behaalde rendement is bepalend voor uw pensioen. Zijn de beleggingen slecht gegaan op de datum van uw pensioeningangsdatum? Dan heeft u helaas een lager pensioen. Is er een positief en groot rendement behaald met de beleggingen, dan heeft u een hogere pensioenuitkering.

 

 

Artikelen

Aanspraak tot uitkering

Een aanspraak is een recht op een uitkering. In principe is het een recht om na verloop van tijd een of meerdere uitkeringen vertrekt te kunnen krijgen. In het algemeen kan een aanspraak tot loon worden gerekend. De waarde van de aanspraak hangt af van het bedrag dat een werkgever bij derden voor zijn werknemer heeft gestort. Het bedrag dat t

Lees meer...

Omzetten tot kapitaal aanspraak

Er bestaat een mogelijkheid om een premie per direct om te zetten tot een aanspraak op kapitaal. Wanneer dit gebeurt wordt een kapitaalverzekering ingekocht met de beschikbare premie. Op de pensioendatum wordt het beschikbare kapitaal omgezet in een aanspraak op een kapitaaluitkering. Uiteraard gelden dan wel de tarieven die op dat moment gel

Lees meer...

Zuivere premieregeling

Bij de zuivere premieovereenkomst, ook wel te noemen premieregeling, wordt de beschikbaar gestelde premie tot en met de pensioendatum, belegd in verschillende fondsen en aandelen naar keuze van de portfoliobeheerders van de pensioenmaatschappij. Tot aan de pensioendatum komt het beleggingsrisico voor de rekening van de werknemer. Het kan daar

Lees meer...