Wijzigen pensioenovereenkomst

Aan het wijzigen van een pensioenovereenkomst zijn een aantal voorwaarden verbonden. In de praktijk worden pensioensregelingen vaak eenzijdig gewijzigd. Dit gebeurt vooral bij pensioensregelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar. De ondernemingsraad wordt dan overgeslagen. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die ondergebracht is in de arbeidsovereenkomst of cao. Het is een overeenkomst die tussen twee partijen is ontstaan, namelijk de werkgever en de werknemer. Een grondregel uit het overeenkomst recht is dat een overeenkomst niet eenzijdig is te veranderen of wijzigen. Bij wijziging van een pensioenovereenkomst is dus instemming van de individuele werknemer noodzakelijk. Hierover bestaan in principe een paar uitzonderingen. Deze zijn:

  •     Een wijziging voortvloeiend uit dwingend burgerlijk recht, die automatisch doorwerkt.
  •     Een wijziging voortvloeiend uit een cao die alleen geldend is voor bij een vakbond aangesloten werknemer, deze geld alleen voor niet leden wanneer de cao algemeen verbindend is verklaard.
  •     Als er in het pensioensregeling een wijziging staat omschreven. Deze moet echter schriftelijk zijn vastgelegd in een pensioenovereenkomst. Ook moeten de belangen van de werkgever zwaarwegender wegen dan de belangen van de werknemer. Zo mag er ten gunste van de werknemer worden afgeweken.

Pensioen ondergebracht bij verzekeraar

Wanneer een pensioensregeling is ondergebracht bij een verzekeraar dan heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Dit recht is geldend bij elk voorgenomen besluit tot vast stelling van pensioengerechtigden. Althans wanneer het besluit een invloed heeft op de uitvoering van of de hoogte van de pensioenrechten van de gepensioneerde pensioengerechtigden.

Ondernemingsraad

Wijzigingen worden vaak besproken en doorgenomen met de ondernemingsraad. Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad treedt echter niet automatisch in de plaats van de individuele beslissingsbevoegdheid. De instemming van de ondernemingsraad is echter wel zwaarder wegend bij de rechter wanneer een individuele werknemer naar de rechter stapt voor een belangen wisseling.